Критерии за оценка

Оценяването се извършва чрез задаване на точки за всеки един от посочените критерии. Максималният брой точки за всеки критерий е посочен по-долу. Сумата от точките по всички критерии формира финалната оценка на разработката.

Критерии за оценяване в първи кръг

  • Наличие на изискуемия минимум раздели – 5 точки
  • Наличие на изискуемите елементи във всеки раздел – 5 точки
  • Спазване на принципите на добрия дизайн – 5 точки
  • Използване на подходящи типове визуализации – 4 точки
  • Съответствие между графични компоненти и текст във всеки раздел – 3 точки
  • Логическа свързаност между разделите – 3 точки

Критерии за оценяване във втори кръг

  • Получен брой точки след първи кръг – получените точки от първи кръг
  • Допълване на инфографиката след първи кръг – 2 точки
  • Структура на презентацията – 3 точки
  • Начин на представяне – 5 точки