Примерен проект

За да придобиете още по-ясна представа за целта на заданието, предлагаме на вашето внимание съвсем кратък пример за анализ на данни чрез използване на визуализации. Разполагаме със следния набор от данни за годишните заплати на студенти, завършили бакалавърска или магистърска програма в университета във Флорида през есента на 2010 и пролетта на 2011 година.

Обобщени показатели

1) Съотношение на завършилите студенти по пол

Броят на завършилите мъже е значително по-голям (две трети от всички завършващи) от броя на завършилите жени през разглеждания период.

2) Средната годишна заплата на завършил студент

Средната годишна заплата на завършил студент, независимо от специалността и степента, е в размер на близо 27 000 долара. Същевременно най-ниската заплата е 18 000, а най-високата е 38 000 долара.

3) Брой завършили студенти по факултети

Най-привлекателни за изучаване са били специалностите, предлагани от факултетите по инженерни науки и селско стопанство.

Свързани показатели

1) Разпределение на завършилите студенти по степени и факултети

Факултетите по инженерни науки и селско стопанство са еднакво привлекателни, както за обучение в бакалавърска степен (Bachelor), така и за обучение в магистърска степен (Master). Същото не може да се каже за останалите два факултета, в които интересът е насочен основно към магистърските програми.

2) Разпределение на завършилите студенти по пол и факултети

Студентите завършили  инженерни специалности са преобладаващо от мъжки пол. Вероятно това е причината общият брой на завършилите мъже да е значително по-голям, както вече установихме.

3) …………………………